pondělí 12. prosince 2011

KRYPTOGALERIE53


George Scovell 
(21.3.1774-17.1.1861)
anglický kryptolog, který úspěšně luštil francouzské šifry. Byl šéfem luštitelů u velitele anglické armády, vévody Arthura Wellingtona (1769-1852). V partyzánské válce Portugalců a Španělů s Napoleonem ve Španělsku (1808-1814) přišli Španělům na pomoc Angličané.
Scovell získával šifrované depeše kontrolou pošty a chytáním frontových poslů. Jeho skupina luštitelů sehrála důležitou roli při vítězstvích Angličanů u Oporto (1809), Salamanky (1812) a Vittorie (1813). Využíval spolupráce s místními vojáky. Při luštění francouzských kódů mu pomáhala jejich znalost jazyka a terénu.
KRYPTOJAN

pondělí 5. prosince 2011

KRYPTOluštění18

Doufám, že jste při posledním určitém vybočení z tradičních způsobů šifrování, uspěli. Nyní se vracíme ke starým známým substitučním metodám. S luštěním by v tomto případě neměl problémy ani Kasiski. A co Vy, neznámý luštiteli?

d=254

97960 71807 01802 78401 27900

41180 01263 89108 14270 81984

99183 83830 30178 41786 26999

08900 24370 19605 90070 89827

80118 82817 11079 09119 09088

99004 18072 61511 86989 63939

11960 90796 26402 04097 90971

80718 97118 89716 90981 80796

99383 70196 26171 80796 89281

71786 00999 00796 04180 19617

9011+

Předpokládaný text: 11LISTOPAD

Přeji příjemnou zábavu

KRYPTOJAN

pondělí 14. listopadu 2011

KRYPTOGALERIE52


Nigel Artur de Grey 
(27.3.1886-25.5.1951),
britský kryptoanalytik, který spolu s reverendem Montgomerym v Room 40 O. B. v lednu 1917 během 14 dnů rozluštil známý Zimmermannův telegram. Po vypuknutí 2. světové války se od vydavatelské činnosti vrátil do Bletchley Parku, aby opět luštil šifry. Ve stále se rozšiřující organizaci byl zařazen do řídící funkce, podobně jako někteří další veteráni z Room 40.
KRYPTOJAN

KRYPTOGALERIE51


Frank Byron Rowlett 
(2.5.1908-29.6.1998),
americký kryptolog (luštitel). Spolupracoval s W. F. Friedmanem od roku 1930. Spolu se Sinkovem a Kullbackem vyluštili dne 23. 2. 1933 za 2 hodiny a 41 minut depeši zašifrovanou strojem KRYHA, kterou jim poslal advokát Birkhahn, když nabízel Američanům stroj ke koupi. Depeše měla 1135 písmen a advokát byl přesvědčen, že depeše zašifrované strojem KRYHA jsou nerozluštitelné. K+R+S pomáhali Friedmanovi vylepšit Hebernovy diskové stroje. Výsledkem byla SIGABA (M-134-C). V roce 1935-36 se jim podařilo rozluštit a rekonstruovat japonský šifrovací stroj, který označovali jako RED.
KRYPTOJAN

KRYPTOGALERIE50


Gordon Welchman 
(15.6.1906-8.10.1985),
anglický matematik a kryptolog, luštil s Turingem Enigmu. Po příchodu do Bletchley Parku v roce 1939 nejprve prováděl analýzu německých spojovacích sítí. V adresách a začátcích otevřených zpráv si všiml mnoha stereotypů. Odtud přišel na nápad využít při luštění zpráv Enigmy předpokládaná slova (angl. CRIBS). Při luštění Enigmy využil skutečnosti, že substituce jsou reciproké. Omezil tak počet nutných zkoušek, které prováděly „bomby“. Spolu s Turingem pak vytvořili britskou bombu, která byla výkonnější než polská. Díky těmto vylepšením začali Britové od 22. dubna 1940 pravidelně číst zprávy v síti Luftwaffe.
KRYPTOJAN

úterý 11. října 2011

KRYPTOluštění17

Tentokrát jsme četli radiodálnopis pracující v kódu CCITT2. Dokud předával otevřené texty, bylo vše v pořádku. Náhle však začala relace, kde se nepravidelně střídala písmena se služebními kombinacemi a na výpisu byl zmatek. Další takovou relaci jsme zaznamenali binárně a zjistili, že nejde o atmosférické poruchy nebo špatně vyladěný radiodálnopis, ale normální znaky: START, 5 informačních bitů a STOP.

Jejich výpis dává šifru, kterou máte rozluštit a potom ještě zjistit, jakým způsobem dálnopis šifroval.

Ve výpisu jsou velká písmena nebo znaky číselného registru vytištěny normálně. Služební kombinace jsou označeny takto:

n = návrat vozíku; ř = posun o řádku;

m = mezera; č = přechod do číselného registru;

p = přechod do písmenkového registru;

b = prázdný znak /00000/

_ znamená neobsazené místo v číselném registru.

d=105

Snřnb SZOSR USZNB FRSRW ARYCF

CYZOS CřnFZ TřnQK BFQFB nHBnU

XFřRI MIZč( _ř(´. _?n_? _64ř(

7(_,? nř´n_ 7n?´+ ,?(_p KNYnS

FřřLY

Přeji hodně úspěchů!

KRYPTOJAN

KRYPTOGALERIE49


Georg Hamel
(12.9.1877-4.10.1954),
německý matematik a kryptolog. V roce 1927 na žádost konstruktéra stroje KRYHA napsal článek „Anwendung der elementaren Zahlentheorie auf die Theorie einer Chiffrier Maschine“, kde nadšeně psal o kvalitě tohoto již v té době evidentně nekvalitního šifrovacího stroje.
KRYPTOJAN

čtvrtek 8. září 2011

KRYPTOGALERIE48


Dr. Wilhelm Vauck
(8.10.1896-8.12.1958),
profesor matematiky, za 2. svět. války luštitel ve Funkabwehru - In 7/VI., tzv. referát Vauck. Sídlil ve vesnici ZINNA poblíž Jüterborgu.
Vauck se zasloužil o rozluštění zpráv RUDÉ KAPELY. V jeho důsledku byla gestapem zlikvidována berlínská větev R.K., kterou vedl Harro Schulze-Boysen. Bylo zatčeno a většinou popraveno celkem 118 osob.
Analýzu šifrovaných depeší Rudé kapely prováděl kpt. Wilhelm Vauck s 15 studenty matematiky a filologie od počátku roku 1942. Měl k dispozici neúplnou substituční tabulku pro převod textu na čísla a kolem 300 šifrovaných telegramů. 97 z nich bylo zašifrováno podle knihy Guy de Téramond: Zázrak profesora Wolmara. Ostatních asi 203 depeší bylo zašifrováno podle knihy Honoré de Balzac: Třicetiletá. To se však Vauckovi luštitelé nikdy nedozvěděli.
Začátkem června 1942 začal Vauck konečně dešifrovat některé získané telegramy. Práce šla pomalu, pro každý telegram se musela nalézt věta, které bylo použito. Klíč použití stránek knih neznali. Dešifrovali dva až tři telegramy denně. Nejdříve dešifrovali telegramy pro Moskvu. Potom dešifrovali depeše pro Kenta. Obsah zpráv německé pohlaváry šokoval.
14. července 1942 rozmetal Vauck berlínskou bastilu tajných sovětských služeb, protože dešifroval depeši centrály pro Kenta ze dne 10. října 1941. Na základě této depeše byli odhaleni: Harro Schulze-Boysen, Arvid Harnack a Adam kuckhoff (spisovatel, ředitel Pragfilmu).
KRYPTOJAN

středa 7. září 2011

KRYPTOGALERIE47


Mgr. Jiří Václav Janeček
(24.4.1934- ),
český kryptolog (luštitel). Studoval matematickou statistiku na MFFKU v Praze. Pracoval v letech 1956-1990 jako vojenský luštitel na GŠ/ZS ČSLA.
Nevymyslel žádné nové luštitelské postupy. Luštitelské úlohy programoval na počítačích od roku 1963. V roce 1980 a v dalších letech přepracoval mnoho desítek programů, které v předchozích letech zpracoval na sálové počítače, na výkonný stolní počítač HP-9845-B. Je autorem mnoha počítačových programů pro kryptoanalýzu, luštění a dešifrování zvláště šifrovacích strojů Hagelin, H-54, CPPM, T-450 a strojů OTP, ale také pro dešifrování zpráv zašifrovaných kódy nebo vojenskými tabulkami. Díky automatizaci luštění, mohli vojenští luštitelé, i když byli v malém počtu, luštit bohatou diplomatickou, vojenskou a zpravodajskou korespondenci řady zemí Středního východu a několika států NATO.
Napsal: „Odhalená tajemství šifrovacích klíčů minulosti - 1., 2. a 3. díl“; „Gentlemani (ne)čtou cizí dopisy“; „Válka šifer“; „Rozluštěná tajemství“; „Londýnská rozvědka“; Persko-český speciální slovník“; „Korespondence kryptologů“; „Doplňky k luštění stroje KRYHA“. Sestavil také katalog kryptologů a mnoha jiných významných osob, ze kterého čerpá i pro tento blog.
Na konferenci Secret of Ciphers (30.5.-2.6. 2011) přednášel o činnosti československých vojenských luštitelů v době "studené války".
Koncem roku 2012 rozluštil pro Národní technické muzeum v Praze zašifrovanou část osobního deníku československého fotografa a chemika Ing. Přemysla Koblice (1892-1955). První zašifrovaná zpráva je datována 19.7.1907. Patnáctiletý Koblic si vymyslel originální snadno zapamatovatelnou šifru se zvláštními šifrovými znaky pro písmena a některé bigramy a trigramy. Po roce 1945 tuto svoji šifru ještě zdokonalil. Pozoruhodným řešením se tak zapsal do dějin kryptografie.

Pořadí Janečkova zařazení do kryptogalerie je tak trochu symbolické. 47 je největší perioda kotouče elektromechanického šifrovacího stroje HAGELIN CX-52, který řadu let úspěšně luštil.
KRYPTOJAN

KRYPTOGALERIE46


Dr. Václav Koutník, CSc
(3.6.1934-22.6.1994),
český matematik, který v letech 1957-1958 pracoval na technické skupině vojenských luštitelů na Zpravodajské správě generálního štábu československé lidové armády (GŠ/ZS ČSLA). Podílel se na prvních krocích aplikace matematiky na kryptologické úlohy. Luštil zprávy amerických jednotek na naší západní hranici, zašifrované strojem M-209. Po povinné vojenské službě se vrátil na Matematický ústav ČSAV.
Poznámka: Matematik, který prosadil aplikaci matematiky do kryptologie v československé armádě a úspěšně řídil činnost technické skupiny luštitelů – plk. Ing. Stanislav Pecháč, CSc, si bohužel nepřeje zařazení do kryptogalerie.
Hlavně jeho zásluhou se českoslovenští vojenští kryptologové dopracovali k velmi dobrým výsledkům.
KRYPTOJAN

KRYPTOGALERIE45


Prof. Dr. Gisbert Hasenjäger
(1.6.1919-2.9.2006),
německý matematik, za 2. světové války byl raněn na východní frontě a 2.1.1942 se vrátil do Německa, kde 16.10.1942 nastoupil u luštitelské služby OKW/Chi-Gr IV. Byl tam nejmladším luštitelem (velel mu matematik Karl Stein).
KRYPTOJAN

čtvrtek 18. srpna 2011

KRYPTOGALERIE44


Erich Hüttenhain
(26.1.1905-1.12.1990)
Dr. matematiky, od roku 1937 do roku 1945 byl velitelem IV. skupiny kryptoanalýzy na Chiffrierabteilung OKW (OKW/Chi). Po válce, v roce 1950, byl se svolením Spojenců zřízen u MZV referát 114 pod vedením Adolfa Paschke (1911-1981). Zde byl E. H. členem představenstva, v letech 1956-1973 byl vedoucím Zentralstelle für das Chiffrierwesen, která podléhala Bundesregierung a sídlila v Bad Godesbergu. Jeho nástupcem byl v letech 1973-1993 Dr. Otto Leiberich.
KRYPTOJAN

KRYPTOluštění16

Ještě se vrátíme k luštění PLAYFAIR, ovšem tentokrát to bude s komplikací:

d=117

CBNQR ESTKP TAKYT BMNFP OHNKZ

KIDHR QITRA RGVTM CVLEB QWCWR

EXRJN GTTXA QJNZA TFEBC PDWBK

BWSPX VQJTJ NKDPN XDEQT UVKCH

IJRNP QEHLO PKDJM VO+

Pomůcka: - text začíná DO PRVNI VLNY

- v tabulce je vynecháno písmeno Q.

KRYPTOJAN

KRYPTOGALERIE43


Maksymilian Ciezki
(24.11.1898-9.11.1951)
V polském Byuro Szyfróv se účastnil prvních pokusů o luštění zpráv zašifrovaných německým strojem ENIGMA. Měl k dispozici pouze komerční Enigmu, která se od vojenské verze značně lišila. Ze zoufalství povolal jasnovidce, aby mu s luštěním pomohl. Marně. Pomoci se však dočkal hlavně od matematického řešení Mariana Rejewského. Určitou roli sehrála také pomoc Němce Hanse-Thilo Schmidta, který Polákům dodával předpisy o použití Enigmy včetně platných denních nastavení. To Polákům pomohlo sestrojit přesnou repliku vojenské Enigmy. Více se dozvíte například z knihy Davida Kahna: Seizing the Enigma vydané v Bostonu 1991
KRYPTOJAN

úterý 9. srpna 2011

KRYPTOGALERIE42


Bo Erik Ambjörn Kjellberg
(14.5.1916-20.5.1999),
švédský matematik a kryptolog, v letech 1941-1943 spolu s Tufve Ljundggrenem a Carl-Gösta Boreliusem pod vedením Larse Carlboma luštili zprávy zašifrované německým strojem SZ 40/42. (SZ = Schlüsselzusatz).
Doktorát složil na univerzitě v Uppsale v roce 1948. Do důchodu odešel v r. 1982.
KRYPTOJAN

KRYPTOGALERIE41


John Herivel 
(29.8.1918-18.1.2011),
britský matematik a kryptolog, za 2. světové války pracoval v Bletchley Parku na luštění Enigmy.
Němečtí šifréři často používali pro klíč zprávy ty pozice disků, které zůstaly na konci zašifrování předešlého telegramu. Po vyluštění jedné zprávy stačilo pak podle počtu písmen najít klíč i pro předešlé a následující telegramy.
Takové možnosti navrhl hledat matematik John Herivel ještě dříve, než se skutečně objevily. Zdůvodňoval to tím, že pro líné německé radisty je v časové tísni toto jejich jednání zákonité. Když se později jeho typy skutečně potvrdily, Welchman, který Herivela mezi luštitele přivedl, mu řekl, : „Nebudeš nikdy zapomenut!“
KRYPTOJAN

neděle 29. května 2011

KRYPTOluštění15

Tento způsob šifrování byl používán v letech 1944-45 některými našimi výsadky z Londýna, například BARIUM (radiostanice MARTA).

d=334

43357 42691 55375 26176 16235

43752 37400 08823 16882 53216

07152 18829 40062 84427 83393

34391 57135 26134 48252 41749

52454 29127 48483 63722 23241

25329 72409 15712 42677 41782

16235 76140 03011 81444 29401

02259 11843 63008 91591 55287

40078 45718 53303 33983 16578

32233 43912 51842 27341 78816

55626 13048 23152 24237 41488

32448 44287 64788 10115 26142

11815 02148 25371 79324 18492

87240 8144+

V textu můžete nalézt slovo KARLSTEJN.

KRYPTOJAN

sobota 28. května 2011

KRYPTOGALERIE40


Sir Francis Harry Hinsley
(26.11.1918-16.2.1998)
britský luštitel Enigmy. Oficiálně historik britské rozvědky. Odvedl velký kus práce při analýze německých námořních spojovacích sítí. Spolu s A. Strippem napsal The Codebreakers: The Inside Story of Bletchley-Park (Oxford University Press, 1992). Dále napsal: British Intelligence in the Second World War: Its Influence on Strategy and Operations (London: HMSO, 1975).
KRYPTOJAN

pondělí 18. dubna 2011

KRYPTOluštění14

Kombinace jednoduché substituce s jednoduchou transpozicí (ST)

Se způsobem, jakým je zašifrována tato depeše, jsem se skutečně v praxi setkal. Uživatelé někdy dokáží svými „geniálními nápady“ kompromitovat i kvalitnější šifry než je tato.

d=338

07140 41117 02061 91016 01081

31809 20031 51205 00566 54754

66655 54687 44428 86819 09756

46554 66456 66545 67576 65744

48259 89621 65801 65765 56745

45644 65744 56566 46575 88806

50880 69841 74566 55545 55465

44744 55654 64676 45080 57502

75211 46755 44445 75646 55454

74766 45772 05104 85841 20500

32107 45028 48066 26844 93841

60665 55547 44464 75727 48087

45220 45524 22644 54888 21629

84288 30360 625+

KRYPTOJAN

sobota 16. dubna 2011

KRYPTOGALERIE39


Honoré Gabriel Riqueti Comte de Mirabeau,     (9.3.1749-2.4.1791),
byl francouzský publicista, politik a kryptolog. V soukromých dopisech markýze Sophii de Monnier používal bigramovou substituci (Polybiovu tabulku), kterou vylepšil doplněním tzv. klamačů. Na libovolná místa šifrového textu složeného z číslic 1 až 5 vkládal číslice 6, 7, 8, 9 a 0.


KRYPTOJAN

pátek 1. dubna 2011

KRYPTOGALERIE38


Karol Cigáň 
(27.9.1921-5.7.2005)
slovenský kryptolog (luštitel). Po splnění podmínek korespondenčního kurzu nastoupil na MNO GŠ k zakladateli vojenské luštitelské služby Josefu Růžkovi (*7.2.1888). Pracoval zde v letech 1949 až 1958 nejprve jako člen a zanedlouho jako vedoucí luštitelské skupiny. Podílel se na rozluštění několika druhů vojenských tabulek a francouzského diplomatického kódu. Byl propuštěn údajně proto, že jeho manželka byla dcerou kulaka.
Dále se ve svém bydlišti v Komárně věnoval kryptologii jako amatér až do své smrti. Napsal několik statí. Jeho práce nebyly nikdy vydány. Zůstaly v pozůstalosti pravděpodobně v Muzeu SNP v Banské Bystrici (Slovensko).
KRYPTOJAN

sobota 19. března 2011

KRYPTOGALERIE37


Charles Babbage 
(26.12.1791-18.10.1871), 
anglický matematik, konstruktér. Patřil ke kryptologům-amatérům. V roce 1823 navrhl obrovský kalkulátor Difference Engine No. 1, který měl na 25 000 mechanických součástek. Druhý kalkulátor No. 2 nikdy nedokončil. Zabýval se šiframi od dětství. Později prohlásil, že „luštění šifer je nejvíce fascinující ze všech dovedností“.
Psal knihu The Philosophy of Decyphering (Filosofie dešifrování), ale nikdy ji nedokončil. Metodu hledání délky použitého hesla podle vzdáleností opakování použil dříve než Kasiski, ale nepublikoval ji.
KRYPTOJAN

úterý 18. ledna 2011

KRYPTOluštění13

Tato substituce není z těch velmi jednoduchých. Napovím, že jsou použity jedno a dvojmístné šifry.

d=580

OCIYK UIZLY IDJCE ISCKE KWISM

GIAFJ EMUKG KYQKH IYMHL WJHJU

GIXJS IYKGM GJYLV LHIBQ HJYKZ

NQKWD IGLTI YTJVD LRLYL HKZKR

LCMTN GJZSJ GFLXI GKEJA SNCLQ

LBWMC JRVJA VKUZM XNYQX JTMQL

BFIZK XMZYK ULHLR KYLUK HLVLV

IYNDO IFJRK VWNGI WIGLV IBFIW

NCIHK ZUJHJ WJEJB DKACD IGKBA

FKARA QICJH IVNCP JHNDJ XNZKH

LGJWJ DPIDL RLZKR JVXMD NXMCK

QKWMG IXIFL AQHQI UXNSK AEIHK

ELVPB TNFJZ LYMSI BGKVK YKZNX

BULHJ UMOJA RKTJZ LHICJ CFIVM

WMSMG LBOIR IURGJ YLGKV JCIXM

UMDPI YLRKZ JZGIC NDJDV UIVNC

PJZLR LZIYH JZKWN UNCOJ UKFNU

KHLTS JDMWM ZKQKY JAHID IVLTI

ZMCLZ LRUIU XNYKY IHKBQ JVYLQ

LZIAG JCIVK TIYNV LUKUJ ZKGNV

GJTMZ LQLZJ ZHICM BRIUQ ICJCP

IWZUL GLXJS NHICI DPJHM EJAGN

QZTJY RJCJG JYLYM WMDJG KAVID

IGLZN+

Přeji hodně úspěchů!

KRYPTOJAN

KRYPTOGALERIE36


Murray Fletcher Pratt 
(25.4.1897-10.6.1956)
Americký kryptolog, napsal Secret and Urgent, (the Story of Codes and Ciphers), 1939, Blue Ribbon Books, Garden City, N. Y.
Kniha je doplněna řadou tabulek četností písmen jazyků (angličtina, francouzština, španělština, němčina) z výběrů o rozsahu 1000 slov standardního textu. U četností bigramů angičtiny srovnává normální a vojenský text (rozsah 1000 slov), četnosti anglických trigramů počítá z rozsahu 20 000 slov. V tabulce XI uvádí častá anglická slova, která obsahují zdvojeniny, např. CANNON, ERROR, AFFAIR a další. Kniha je obohacena několika historkami, ve kterých šifry hrály důleitou roli (např. aféra DREYFUS).
KRYPTOJAN